Statut

STATUT STOWARZYSZENIA „CODA POLSKA. SŁYSZĄCE DZIECI – NIESŁYSZĄCY RODZICE”
CODA (Child of Deaf Adults) oraz KODA (Kid of Deaf Adults) są międzynarodowymi terminami oznaczającymi słyszące dzieci niesłyszących rodziców, przy czym CODA odnosi się do dzieci dorosłych, KODA zaś oznacza dzieci nieletnie. Zostały wprowadzone przez amerykańskie Stowarzyszenie CODA International, założone w 1993 r.

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art.1
Stowarzyszenie nosi nazwę: „CODA Polska. Słyszące dzieci – niesłyszący rodzice” i zwane jest w dalszym ciągu niniejszego statutu: Stowarzyszeniem.

Art.2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa, a terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

Art.3

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

Art.4

 1. Stowarzyszenie może łączyć się z innymi stowarzyszeniami lub wchodzić w związki stowarzyszeń.
 2. Połączenie się Stowarzyszenia z innymi stowarzyszeniami nie jest możliwe, jeśli miałoby to spowodować zmianę jego podstawowego celu.

ROZDZIAŁ 2
CELA I SPOSOBY DZIAŁANIA
Art.5
Stowarzyszenie stawia przed sobą następujące cele:

 1. Upowszechnianie wiedzy na temat specyfiki rozwoju dzieci i młodzieży słyszącej, pochodzącej z rodzin niesłyszących oraz na temat unikalnych doświadczeń CODA, popularyzowanie wiedzy o ich problemach.
 2. Stwarzanie niesłyszącym rodzicom, ich słyszącym dzieciom, pedagogom, psychologom i innym specjalistom zajmującym się problematyką CODA warunków integracji, wymiany doświadczeń i wzajemnego wspierania.
 3. Wspieranie inicjatyw i organizowanie działalności promujących zdrowie psychiczne, fizyczne oraz wyrównujących społeczne szanse dzieci, młodzieży i dorosłych osób słyszących z głuchych rodzin.
 4. Podejmowanie przedsięwzięć i wspieranie osób niosących wszechstronną pomoc rodzicom niesłyszącym, w szczególności rodzicom posiadającym słyszące dzieci.
 5. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w Polsce i za granicą w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych, edukacyjnych i społecznych słyszących dzieci i ich niesłyszących rodziców.
 6. Przeciwdziałanie patologiom społecznym – w szczególności uzależnieniom oraz przemocy.
 7. Promowanie idei dwukulturowości i dwujęzyczności oraz dialogu międzykulturowego. Wspieranie dialogu pomiędzy społecznością słyszących i niesłyszących, zwalczanie błędnych stereotypów oraz przejawów dyskryminacji wobec osób niesłyszących, rodziców CODA oraz samych CODA.
 8. Upowszechnianie i rozwijanie postaw i wartości humanistycznych, obywatelskich, proekologicznych oraz promocja wolontariatu.

Art.6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Rzecznictwo, uświadamianie służb – reprezentowanie i obrona interesów rodziców oraz ich dzieci w relacji pomiędzy władzami państwowymi, organizacjami samorządowymi i społecznymi,
 2. Organizowanie grup terapeutycznych, wsparcia oraz innych form grupowej i indywidualnej pomocy psychologicznej.
 3. Organizowanie zajęć socjoterapeutycznych i rozwojowych oraz wyjazdów terapeutycznych.
 4. Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów tematycznych i zajęć edukacyjnych podnoszących kwalifikacje zawodowe profesjonalistów pracujących z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w dziedzinach zgodnych z celami stowarzyszenia.
 5. Prowadzenie punktów konsultacyjnych z zakresu prawa rodzinnego, pomocy socjalnej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 6. Pomoc rzeczową i inne dostępne formy pomocy materialnej rodzinie w sytuacji kryzysowej (w tym pośrednictwo i wymiana informacji o dostępnej pomocy, organizowanie zbiórek).
 7. Wspieranie aktywizacji zawodowej bezrobotnych osób niesłyszących oraz zagrożonych utratą pracy w postaci świadczenia pomocy w zakresie organizowania warsztatów aktywizujących oraz kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe.
 8. Współpracę i wymianę doświadczeń z ośrodkami organizacyjnymi, instytucjami i fundacjami krajowymi i zagranicznymi o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia,
 9. organizowanie krajowych i międzynarodowych warsztatów, szkoleń, spotkań, konferencji, zjazdów, imprez kulturalnych i sportowych,
 10. inicjowanie i wspieranie badań naukowych dotyczących problematyki będącej przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia,
 11. Przygotowywanie oraz wydawanie materiałów i opracowań dotyczących działań zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Art.7

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą wstąpić do Stowarzyszenia na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

Art.8

 1. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.
 2. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację członkowską, w której wyrazi wolę zostania członkiem Stowarzyszenia oraz oświadczy, że zapoznała się z treścią niniejszego statutu oraz popiera cele i sposoby działania określone w Rozdziale 2, a także przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.,/li>
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 6. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek co najmniej trzech członków Stowarzyszenia.
 7. Listę członków Stowarzyszenia prowadzi Zarząd.

Art.9

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
  5. uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.
 2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek,
  4. propagowania w społeczeństwie działalności Stowarzyszenia.
 3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

Art.10

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd:
   • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
   • z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
   • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 2. Zarząd niezwłocznie zawiadamia wykluczonego członka o podjętej uchwale. Zawiadomienie zawiera pouczenie o przysługującym członkowi prawie do wniesienia do Walnego Zebrania Członków, za pośrednictwem Zarządu, pisemnego odwołania w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 3. Jeżeli Zarząd uzna, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie, może on do chwili zwołania Walnego Zebrania Członków podjąć uchwałę uchylającą uchwałę o wykluczeniu.
 4. Uchwała o wykluczeniu członka staje się prawomocna po upływie terminu do wniesienia odwołania. W razie wniesienia odwołania staje się ona prawomocna w momencie podjęcia w tym przedmiocie uchwały przez Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ 4
ORGANY STOWARZYSZENIA
Art.11

 1. Organami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków;
  2. Zarząd;
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
 3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
 4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 5. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

Art.12

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej, co najmniej jednej trzeciej członków Stowarzyszenia lub z własnej inicjatywy, powiadamiając o jego terminie, miejscu oraz propozycjach porządku obrad wszystkich członków w drodze zawiadomienia doręczonego członkom, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia obrad.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do końca pierwszego półrocza, a Walne Zebranie Członków jako sprawozdawczo – wyborcze raz na 4 lata. Zawiadomienia o terminie i miejscu zebrania są doręczane członkom z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący wybrany w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków obecnych.
 5. W razie nieobecności ponad połowy członków, Walne Zebranie Członków odraczane jest na czas oznaczony, wskazany w zawiadomieniu. Walne Zebranie Członków zwołane po okresie odroczenia jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków.
 6. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1. wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej;
  2. wybór i odwołanie Zarządu;
  3. zatwierdzanie raportów merytorycznych i finansowych przygotowanych przez Zarząd;
  4. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wykluczających członków;
  5. podejmowanie uchwały w przedmiocie zmiany statutu.

Art.13

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków. Prezesa i wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 3. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia w oparciu o niniejszy statut i uchwały Walnego Zebrania Członków;
  2. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  3. przyjmowanie i skreślanie członków,
  4. tworzenie komitetów i sekcji zadaniowych,
  5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  6. sporządzanie raportów merytorycznych i finansowych z działalności,
  7. sporządzanie i realizowanie planu finansowego i budżetu,
  8. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu i Komisji Rewizyjnej sprawozdania ze swojej działalności z końcem kadencji,
  9. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 4. Do zawierania umów, składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Art.14

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Stowarzyszenia pod względem prawnym i finansowym. Komisja Rewizyjna jest uprawniona do:
  1. wglądu we wszelkie dokumenty Stowarzyszenia;
  2. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
 3. Komisja Rewizyjna może zawiesić wykonywanie przez Zarząd jego funkcji w drodze uchwały zapadłej w obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej. W przypadku zawieszenia Zarządu przez Komisję Rewizyjną, zwołuje ona w terminie 14 dni Walne Zgromadzenie Członków, które podejmuje uchwałę o odwołaniu Zarządu lub uchyleniu uchwały Komisji Rewizyjnej o zwieszeniu Zarządu.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z Członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż określone w przepisach dotyczących organizacji pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ 5
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
Art.15

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, spadki i zapisy dokonane na rzecz Stowarzyszenia,
  3. środki pieniężne pochodzące z ofiarności publicznej,
  4. dotacje i subwencje,
  5. oprocentowanie rachunków bankowych i lokat,
  6. inne źródła dopuszczone przez przepisy prawa.

Art.16

 1. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Art.17
Cały dochód Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji zadań statutowych należących do sfery zadań publicznych w rozumieniu przepisów regulujących działalność pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art.18
Zmiana niniejszego statutu następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

Art.19

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, na którym wymagana jest obecność minimum 15 członków.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia nie nastąpi, jeżeli co najmniej 15 członków, po podjęciu uchwały określonej w pkt.1 niniejszego artykułu, wyrazi gotowość kontynuacji działalności Stowarzyszenia.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wyznacza likwidatorów, określa sposób likwidacji oraz cel, na który zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

Art.20
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.